Условия за ползване

1.0. Условия за ползване

1.1. Настоящите условия за ползване (по-долу наричани за краткост „Условията”) за ползване на платформата ednodarvo.io (по-долу наричана за краткост „Платформата” или „Услугата”) и всички останали свързани, инициативи, кампании, игри, томболи, продукти и услуги, са под формата на обвързващ договор между Вас (също се използват и наречията „Вие” и „Потребителя”) и собственика на Платформата (също се използват наречията „Ние”, „Нас”, както и „Оператора”, и „ЕдноДърво“). Ние сме Фондация ЕдноДърво, с ЕИК 206499195, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Иван Денкоглу № 15, вх. А, представлявано от Александър Сашков Петров в качеството му на изпълнителен директор.

1.2. Чрез влизането, регистрацията и употребата на Платформата и всички свързани към нея услуги, Вие признавате, че сте прочели, разбрали настоящите Условия и давате вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Условия.

1.3. В случай, че се регистрирате в Платформата от името на юридическо лице, Вие потвърждавате, че имате правото и способността да обвържете съответното юридическо лице с тези Условия. Ако нямате това право, или ако не сте съгласни с Условията, не бихте могли да използвате Услугата.

1.4. Вие признавате съществуването и обвързващата сила на Условията, въпреки електронния им формат, като договор между Вас и оператора на Услугата, който управлява употребата на Платформата и всички съпътстващи я услуги.

1.5. Действащото законодателство в Република България и Европейския съюз се прилага за всички въпроси, неуредени от настоящите Условия.

2.0. Профил в Платформата

2.1. Трябва да сте навършили 18 години, за да използвате Платформата и услугите ѝ, както и за да участвате в игрите, томболите, кампаниите и инициативите на ЕдноДърво. Чрез използването на Платформата и чрез Вашето съгласие с тези Условия, Вие потвърждавате, че сте навършили 18 години, сте дееспособни и не сте поставени под никаква форма на запрещение по смисъла на българското законодателство.

2.1.1. Ако регистрирате и създадете профил в Платформата, Вие сте отговорни за поддръжката на сигурността на Вашия профил, както и за всички действия, които биват извършвани в и чрез профила, както и всякакви други действия, свързани с профила.

2.1.2. Чрез създаването на профил в Платформата се съгласявате да Ви изпращаме съобщения на посочения от Вас адрес на електронна поща относно въпроси, свързани със използването на Вашия профил (сред които потвърждаване на регистрация, заявка за нова парола при забравена стара парола, промени в настоящите условия, и други).

2.1.3. Чрез регистрирането си в Платформата се съгласявате да създадем Ваш публичен профил, който да публикува свободно в интернет чрез Платформата предоставени от Вас данни, включително потребителско име, адреса Ви на електронна поща, първо и фамилно име, времето и датата на регистрацията, профилна снимка, както и заснети от Вас данни в качените на Платформата снимки и посочените от Вас данни за вида, местонахождението и всички други особености на дърветата и всичко, свързано с тях.

2.2. Предоставянето от Ваша страна на фалшива и подвеждаща контактна информация от какъвто и да е вид може да доведе до изтриване и/или деактивиране на Вашия профил.

2.3. Потребителят поема задължението да уведоми Оператора за всякакви неразрешени употреби на своя профил или всякакви други нарушения на сигурността във възможно най-кратък срок. Операторът не носи отговорност за каквито и да е действия или бездействия от страна на Потребителя, включително и всякакви вреди или пропуснати ползи от всякакъв вид, причинени вследствие на подобни действия или бездействия.

2.4. Ние си запазваме правото да изтрием и/или деактивираме, или временно да деактивираме Вашия профил (или която и да е част от него) ако определим, че Вие сте нарушили настоящите Условия или че Вашето поведение или съдържание вероятно би накърнило нашата репутация и добро име.

2.5. Ако ние изтрием и/или деактивираме временно или за постоянно Вашия профил поради гореспоменатите причини, Вие нямате право да се регистрирате повторно за нашата Услуга. Ние можем да блокираме Вашия адрес на електронна поща с цел предотвратяване на бъдещи регистрации.

2.6. Запазваме си правото по всяко време и без предупреждение да променим, изтрием и/или спрем достъпа до профила Ви и да се отнесем до компетентните държавни органи в случай, че поведението Ви или поведението на Вашия профил при ползване на Платформата или Услугите, както и при участие в кампаниите, игрите и томболите ни, противоречи на българското законодателство, на настоящите Условия и/или вреди на правата на трети лица. Договорът с потребителя се смята за автоматично прекратен от датата на деактивиране или изтриване на регистрацията му.

2.7. В случай на претърпени вреди или пропуснати ползи от потребителя или трети лица, които са настъпили вследствие на променяне, деактивиране или изтриване на профила към Платформата и Услугите, и/или предоставяне на информация, и/или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи, ЕдноДърво не носи отговорност.

3.0. Потребителско съдържание

3.1. Единствено Вие сте отговорни за точността, качеството, целостта, законността, надеждността и целесъобразността на интелектуалната собственост и/или правото на използването на предоставените от Вас данни, включително потребителско име, адреса Ви на електронна поща, първо и фамилно име, паролата Ви за достъп, времето и датата на регистрацията, последния IP адрес, от който сте се свързали с Платформата, както и заснети от Вас данни в качените на Платформата снимки и посочените от Вас данни за вида, местонахождението и всички други особености на дърветата и всичко, свързано с тях (по-долу наричани за краткост „Съдържание“). ЕдноДърво не носи отговорност за потребителското съдържание и дейността на Потребителя в Платформата.

3.2. Вие заявявате, че сте носител/ка на правата на интелектуална собственост или имате правото да използвате съответния материал по начина, посочен в този раздел, като сте придобили това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това Съдържание на Платформата и неговото използване в съответствие с настоящите Условия не нарушава правата на трети лица.

3.3. Ние имаме правото да наблюдаваме и променяме създаденото от Вас Съдържание в или чрез Платформата.

3.4. С всяко въвеждане на данни и информация в Платформата Вие давате разрешение на нашия екип за достъп, копиране, разпространение, съхраняване, предаване, преформатиране, показване и изпълнение на съдържанието на Вашият потребителски профил според изискванията за предоставяне на Услугата. Ние имаме право, без задължение, по наше собствено решение да променим или премахнем всякакво Съдържание, което според нас нарушава някое от нашите Условия, правила и/или политики, или по някакъв начин вреди на Платформата и/или ЕдноДърво. Също така с всяко въвеждане на Съдържание в Платформата Вие ни предоставяте правото за използване, възпроизвеждане, адаптиране, модифициране, публикуване, изтриване и/или разпространение на Съдържанието, създадено от Вас и/или съхранено във Вашия потребителски профил, с изключение на адреса Ви на електронна поща, първо и фамилно име, паролата Ви за достъп, времето и датата на регистрацията и последния IP адрес, от който сте се свързали с Платформата, за всяка нетърговска, търговска, маркетингова или друга подобна цел за неопределен срок.

3.5. Вие гарантирате, че няма да публикувате, разпространявате или промотирате Съдържание в Платформата, което е в разрез с българското законодателство, накърнява или обижда, съдържа религиозна агитация, порнография, агитация към насилие, представлява търговска или служебна тайна, нарушава, каквито и да са права, съдържащо компютърни вируси или информация за чужди пароли използвайки Платформата. ЕдноДърво запазва правото си да модерира Съдържанието и по своя преценка да изтрива и редактира потребителско съдържание от Платформата без предупреждение.

4.0. Архивиране

4.1. Редовно архивираме Съдържанието и полагаме разумни усили да осигурим пълнотата и точността на тези резервни копия и архиви. В случай на повреда на хардуер или загуба на данни, ние ще възстановим резервните копия и ще положим разумни усили да ограничим нежеланите последици. ЕдноДърво не носи отговорност за причинена загуба на данни в така посочените случаи.

5.0. Препращания

5.1. Платформата и съпътстващите я услуги могат да Ви препратят към други страници или приложения, но ЕдноДърво не изразява, пряко или косвено, никакво одобрение, обвързаност, спонсорство или принадлежност към тези или други страници или приложения, освен ако не е изрично посочено.

5.2. ЕдноДърво не носи никаква отговорност за действията, продуктите, услугите и съдържанието в други страници или приложения на трети страни.

6.0. Забранени употреби на Платформата

6.1. В допълнение към другите части на Условията, е забранено да използвате Платформата или Съдържанието в нея: (а) за каквито и да било незаконни цели; (б) да подтиквате други хора да извършват или да участват в незаконни дейности; (в) да нарушавате каквито и да било международни или национални уредби, закони, други нормативни актове и права; (г) да нарушавате нашите права върху интелектуална собственост или правата върху интелектуална собственост на трети лица; (д) да тормозите, да злоупотребявате, да обиждате, да вредите, да клеветите, да унижавате, да заплашвате или да дискриминирате въз основа на пол, сексуална ориентация, политически възгледи, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да качвате информация и съобщения от политически характер; (ж) да предоставяте невярна или подвеждаща информация; (з) да качвате или предавате вируси или друг вид злонамерен софтуер, който може да бъде използван по начин, по който да повлияе на функционалността или работата на Платформата и съпътстващите я услуги, на продукти и услуги на трети страни или на интернет; (и) за извършване на действия, вкл. и зловредни такива от видовете: spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, scrape и т.н.; (й) за всякакви неприлични или неморални цели; или (к) за намеса или заобикаляне на защитните функции на Платформата и съпътстващите я услуги, продуктите и услугите на трети страни или от интернет. Запазваме правото си да прекратим Вашият достъп до Платформата при нарушение от Ваша страна и да се отнесем до компетентните държавни органи.

7.0. Сваляне, повторно използване на данните от Платформата, интелектуална собственост и търговска тайна

7.1. Цялото съдържание и всички данни, информация, структура на интернет страницата, базите данни и структурите им, марки, структурни дизайни, графики, логота, картини, рисунки, снимки, текстове, дизайни и други, използвани в Платформата и съпътстващите я услуги са обект на защита на интелектуална собственост и на търговска тайна на ЕдноДърво. Други запазени марки, графики, логота използвани във връзка с Платформата и съпътстващите я услуги, може да са обект на защита на интелектуална собственост и на търговска тайна на трети лица. Ползването и регистрацията в Платформата и свързаните услуги не ви дават никакви права или лиценз да възпроизвеждате или използвате по друг начин, която и да е част от интелектуалната собственост и търговските тайни на ЕдноДърво или на трети лица с изключение на изрично посочените.

7.2. Изрично посочените в Платформата или нарочно предоставените от ЕдноДърво части от интелектуалната собственост и търговските тайни на ЕдноДърво, които най-често ще бъдат част от данните за дърветата, сте задължени да използвате в съответствие с правилата на лиценза на КРИЕЙТИВ КОМЪНС „Признание-Споделяне на споделеното 4.0 (CC BY-SA 4.0)“, а, ако сте организация от обществения сектор по смисъла на Закона за достъп до обществена информация, сте задължени да използвате същите в съответствие с Приложение № 3 Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното (CC-BY-SA) към чл. 17, ал. 1, т. 1 от Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат (Приета с ПМС № 147 от 20.06.2016 г., Обн. Д.В. бр. 48 от 24 Юни 2016 г., изм. и доп. Д.В. бр. 60 от 7 Юли 2020 г.). Според него имате право да споделяте и адаптирате данните, стига да посочите ЕдноДърво като източник и носител на правата. Трябва да използвате същия лиценз, ако споделяте споделеното от ЕдноДърво. Пълен текст на лиценза на КРИЕЙТИВ КОМЪНС „Признание-Споделяне на споделеното 4.0“ можете на откриете на адрес: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Съкратената обобщена версия може да откриете на адрес: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.bg

7.3. В случай на неразрешено използване, разпространение или копиране на интелектуална собственост и на търговска тайна на ЕдноДърво както и при всяко нарушение на правата на интелектуална собственост и на търговска тайна на ЕдноДърво, потребителят дължи неустойка в размер на 1000 (хиляда) лева за всяко нарушение. ЕдноДърво си запазва правото да претендира и за по-високо обезщетение при по-големи вреди.

8.0. Отговорност

8.1. С приемането на настоящите Условия Вие приемате, че използването на предоставяните услуги е изцяло на Ваша отговорност и ЕдноДърво не отговаря при потенциални причинени вреди или пропуснати ползи във връзка с прекратяване, спиране, променяне, неточност на материали, станали достъпни чрез Платформата и/или свързаните услуги. В случай на причинени вреди на хардуера, софтуера или друго на потребителя, или загуба на данни, причинени от предоставените услуги, ЕдноДърво не носи никаква отговорност. В случай, че потребителски данни са направени достъпни от трето лице, независимо дали е дадено съгласие или не, посредством ползването на услуги, предоставени от ЕдноДърво, ЕдноДърво не носи отговорност и не дължи неустойки.

9.0. Обезщетение

9.1. Вие се съгласявате да обезщетите и предложите защита на ЕдноДърво срещу всякакви задължения, загуби, вреди, обезщетения или разходи, включително разумни адвокатски хонорари, понесени във връзка с или произтичащи от твърдения, искове, действия, оспорвания или искания на трети страни, предявени срещу ЕдноДърво в резултат или свързани с Вашето Съдържание, използването на Платформата и съпътстващите го услуги или някакви нарушения от Ваша страна.

10.0. Промени в условията за ползване

10.1. Запазваме правото да променяме настоящите Условия.

Ако имате въпроси относно условията за ползване, моля, свържете се с нас на имейл 1@ednodarvo.io.