Общи условия и правила за участие
в игра с награди на Фондация ЕдноДърво

1. Настоящите Общи условия и правила за участие ще се прилагат по отношение на организацията и провеждането на игра с награди за участниците в картиране софийските дървета, която се провежда на платфромата ednodarvo.io през май и юни 2021 г.
2. Организатор е Фондация ЕдноДърво ЕООД, ЕИК 206499195, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Иван Денкоглу № 15, вх. А, представлявано от Александър Сашков Петров в качеството му на изпълнителен директор.
3. Играта ще се проведе на сайта на ednodarvo.io и резултатите от нея ще бъдат обявявани всяка седмица в сайта и Facebook страницата на инициативата ЕдноДърво: https://www.facebook.com/ednodarvo
4. Всички награди са предоставени от партньорите на инициативата ЕдноДърво — Mastercard и Банка ДСК и целят да насърчат картирането на дървета в София от граждани и експерти.
5. Право на участие в играта има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което има регистрация и профил на сайта ednodarvo.io.
6. В играта нямат право да участват служители на Фондация ЕдноДърво членове на семействата им и техни роднини по права линия без ограничение, както и лица, свързани с организацията и провеждането на играта.
7. Всеки индивидуален акаунт в ЕдноДърво има достъп до опцията за картиране на дървета през мобилно устройство на адрес ednodarvo.io.
8. Играта с награди на ЕдноДърво ще се проведе в пет поредни седмици, както следва:
8.1. Първа седмица: 15—22 май — в седмичната томбола за награди участват всички регистрирани участници в ednodarvo.io, които са отбелязали минимум 10 дървета на картата на София. Те участват в томбола за 15 броя буркани с пчелен био мед.
8.2. Втора седмица: 22—29 май — в седмичната томбола за награди участват всички регистрирани участници в ednodarvo.io, които са отбелязали минимум 10 дървета на картата на София. Те участват в томбола за 15 броя емайлирани канчета.
8.3. Трета седмица: 29 май—5 юни — в седмичната томбола за награди участват всички регистрирани участници в ednodarvo.io, които са отбелязали минимум 10 дървета на картата на София. Те участват в томбола за 15 броя торби за пазар и буркани пчелен био мед.
8.4. Четвърта седмица: 5—12 юни — в седмичната томбола за награди участват всички регистрирани участници в ednodarvo.io, които са отбелязали минимум 10 дървета на картата на София. Те участват в томбола за 15 броя текстилни торби.
8.5. Пета седмица: 12—19 юни — в седмичната томбола за награди участват всички регистрирани участници в ednodarvo.io, които са отбелязали минимум 10 дървета на картата на София. Те участват в томбола за 15 броя бамбукови термоси.
9. Всички участници в картирането на софийските дървета, които отбележат минимум 10 дървета на картата на София в периода на цялата игра от 15.05.2021 г. до 19.06.2021 г. ще участват в томбола за голямата награда - безценен уикенд с кемпер.
10. Всички участници в седмичните игри и томболата за голямата награда ще участват в тегленето на награди на случаен принцип през софтуер oт типа на Random Picker.
11. Всички участвали в седмичните томболи ще участват автоматично и в томболата за голямата награда.
12. Наградите не могат да бъдат заменяни за други стоки или за паричната им равностойност. Организаторът не е производител на наградите и не може да предостави гаранции за тях.
13. Получателите на седмичните награди ще се обявяват до вторник всяка седмица.
14. Получателят на Голямата награда ще бъде обявен в срок до 28.06.2021 г.
15. Наградите могат да бъдат получени от спечелилите участници на адрес на Организатора или да им бъдат изпратени с куриер на посочен от тях адрес на територията на Република България.
16. Победителите на награди следва да се свържат с Организатора на играта на електронен адрес 1@ednodarvo.io в 7 дневен срок от датата на обявяването на имената им, за да посочат начин за получаването на наградата. Ако обявен за победител участник не се свърже с Организатора в срока по предходното изречение, Организаторът ще изтегли и обяви нов победител.
17. Участието в играта е безплатно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги.
18. Недопустими са всякакви коментари от страна на участниците с обидно или нецензурно съдържание, коментари с дискриминационни квалификации, основани на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна, както и такива, които пораждат омраза и/или разпалват расова, национална, етническа или религиозна вражда и/или са с порнографско съдържание и/или призовават към сексуално или друго насилие, извършване на престъпление или нарушение на основни права и свободи на човека. Участници, направили такива коментари, ще бъдат дисквалифицирани и отстранени от участие в играта.
19. Играта се организира и провежда при спазване на приложимото и относимо законодателство за защита на личните данни. Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда. Обявяването на спечелилите награда се осъществява по начин, недопускащ разкриването на други техни лични данни освен потребителското им име, с което участникът е регистриран на ednodarvo.io.
20. С регистрацията си на сайта и участието си в играта всеки участник дава съгласието си Организаторът да събира, обработва и съхранява негови лични данни и данни за контакт. Данните не се предоставят на никой от партньорите на инициативата ЕдноДърво или трети страни. Данните ще бъдат обработвани единствено за целите на участието на лицата в играта, за обявяване на участниците, спечелили награди, и за осъществяване на контакт с тях, като няма да бъдат обработвани за цели, различни от посочените. Администраторът обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“).
21. С предприемане на действие по участие в играта всеки участник декларира изрично, че е запознат и приема настоящите Общи условия, като се задължава да ги спазва изцяло.
22. Организаторът си запазва правото при необходимост да допълва или променя настоящите Общи условия. Промените влизат в сила от датата на публикуването им на уеб базирания сайт на Организатора.
23. Приложимо право по отношение организацията и провеждането на играта е действащото българско законодателство.
24. Настоящите Общи условия и правила влизат в сила от датата на обявяването им на страницата на Организатора и са със срок на действие до приключването на играта.