Веймутов бор (Pinus strobus)

Род: Pinus (Pinus)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 1000 м
  • Типична максимална мисочина
    50 м

Обща информация

Сходен с нашата бяла мура вид американски бор. Често използван в парковете ни. Едно от най-бързорастящите иглолистни.

Начин на отглеждане

Той е силно студоустойчив, средно взискателен към почвените условия, но най-добре расте на свежи, леки по механичен състав почви, като не понася варовитите и засолените. Средно светлолюбив вид е и може да расте при по-голяма гъстота на насажденията. Не понася замърсяването на въздуха. Не страда от ветровали и снеговали. Често страда от снеголоми при мокри снеговалежи.


Партньори

Зелена София