Обикновен бук (Fagus sylvatica)

Род: Бук (Fagus)

  • Типична надморска височина
    700 ÷ 1700 м
  • Типична максимална мисочина
    30 м

Обща информация

Мощно дърво, образуващо голяма част от широколистните гори на страната, особено в нископланинския пояс. Кората е характерна гладка, сива и твърда, а листата - широкоелиптични. При благоприятни условия има дълговечност 300 години.

Начин на отглеждане

Той е взискателен към условията на месторастене и обикновено се среща на дълбоки, плодородни и свежи почви. Не понася преовлажнените и торфените почви, както и въздушна сухост. Чувствителен е на късните пролетни застудявания, като се отнася към умерено студоустойчивите видове. Силно сенкоиздръжлив вид.


Партньори

Зелена София