Японска криптомерия (Cryptomeria japonica)

Род: Cryptomeria (Cryptomeria)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 0 м
  • Типична максимална мисочина
    0 м

Партньори

Зелена София