Ливански кедър (Cedrus libani)

Род: Кедър (Cedrus)

  • Типична надморска височина
    1300 ÷ 2000 м
  • Типична максимална мисочина
    40 м

Обща информация

Произлиза от планините Тавър и Антитавър. Изключително дълговечен - до 3000 години. Присъства на ливанското знаме.

Начин на отглеждане

В естествените си месторастения на варовити почви и при висока атмосферна влажност издържа продължителни зими със снежна покривка около 5 месеца и абсолютни температури -32 °C. Той е светлолюбив и сухоустойчив, невзискателен към хранителността на почвите, но не понася заблатяване.


Партньори

Зелена София