Обикновен габър (Carpinus betulus)

Род: Carpinus (Carpinus)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 1300 м
  • Типична максимална мисочина
    25 м

Обща информация

Често в града по-дребно дърво, срещащо се естествено в близост до реки и в по-влажни местообитания. Живее 120-150, рядко до 200 години.

Начин на отглеждане

Изисква свежи и богати почви с по-лек механичен състав. Той е сенкоиздръжлив и умерено студоустойчив вид. Не понася киселите и заблатените почви. Понася добре градските условия.


Партньори

Зелена София